Szanowni Państwo,

aby zgłosić chęć udziału w pracach zespołu nadzorującego egzamin maturalny proszę wypełnić formularz znajdujący się poniżej.

Przypominamy, że:

  • W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, np. osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania matematyki nie może wchodzić w skład zespołu nadzorującego egzamin z tego przedmiotu, ale może wchodzić w skład zespołów nadzorujących egzamin z innych przedmiotów.
  • Każda osoba, która zgłosi swój akces, otrzyma informację zwrotną dotyczącą ewentualnego udziału w pracach zespołu. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 340-63-23, 71 340-63-23Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Kurator Oświaty, plac Powstańców Warszawy 1, 50 -153 Wrocław, kurator@kuratorium.wroclaw.pl
  • kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektorodo@kuratorium.wroclaw.pl tel. 71 3406344
  • cel i podstawy przetwarzania danych: wsparcie dyrektorów szkół w zapewnieniu składów zespołów egzaminacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 51 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  • odbiorcy danych: dyrektorzy szkół;
  • okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
  • uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  • inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.

Zbierane dane z podziałem na powiaty i gminy: Imię i nazwisko, Powiat, Gmina, Miejscowość, Posiadane kwalifikacje, Numer telefonu, Adres e-mail, Terminy, w których mogą uczestniczyć w egzaminach


Formularz zgłoszeniowy:


Deklaruję udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminów w następujących terminach:


Część pisemna egzaminu maturalnego
Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 maja
7 maja
8 maja
9 maja
10 maja
Godzina 9:00 Godzina 14:00
13 maja
14 maja
15 maja
16 maja
17 maja
Godzina 9:00 Godzina 14:00
20 maja
21 maja
22 maja
23 maja
23 maja
23 maja
23 maja
23 maja
23 maja
23 maja